Ucenter&Market v1迁移v2的说明

UM2讨论

交流论坛专区: https://elune.me/channel/um

基于Tint主题迁移的Ucenter&Market插件即将发布,作为原插件的重构版,其继承了绝大数老版的功能,模板样式上焕然一新,抛弃了一些鸡肋或影响性能的要素,同时也添加了一些新的功能和优化。

升级插件授权

对于使用Ucenter&Market v1的正版付费用户,现在即可永久免费升级至v2版本。由于v2版本和v1版本在本站商店系统使用了不同的商品ID,因此原付费用户不能使用旧的订单号来获得新插件权限。目前迁移授权的方式是,直接在本站下单购买新插件[点我下单],然后不用支付款项,联系管理员并提交购买Ucenter&Market旧插件的付费订单的信息。我将尽快为你核实原订单的信息,并更改新订单的状态为交易成功。以上完成后,你就可以直接通过登录已购买的账户,查看我的订单,查看订单的付费下载信息和内容,里面包含了v2版本插件的最新下载链接以及解压密码等信息。

插件数据迁移

由于v2版本插件基于最新的Tint主题移植,旧版本插件的一些自定义元数据将不能直接使用,但是部分数据(主要是商品和积分)可以通过数据库SQL替换实现迁移。

具体的SQL语句列表也在这里列出来:

 

// pay_currency -> tt_pay_currency
UPDATE wp_postmeta SET meta_key='tt_pay_currency' WHERE meta_key='pay_currency'

// product_amount -> tt_product_quantity
UPDATE wp_postmeta SET meta_key='tt_product_quantity' WHERE meta_key='product_amount'

// product_price -> tt_product_price
UPDATE wp_postmeta SET meta_key='tt_product_price' WHERE meta_key='product_price'


// User Meta Key
// tin_credit -> tt_credits
UPDATE wp_usermeta SET meta_key='tt_credits' WHERE meta_key='um_credit'

// tin_credit_void -> tt_consumed_credits
UPDATE wp_usermeta SET meta_key='tt_consumed_credits' WHERE meta_key='um_credit_void'

// Taxonomy
// products_tag -> product_tag
UPDATE wp_term_taxonomy SET taxonomy='product_tag' WHERE taxonomy='products_tag'

// products_category -> product_category
UPDATE wp_term_taxonomy SET taxonomy='product_category' WHERE taxonomy='products_category'

// Post
// post_type: store -> product
UPDATE wp_posts SET post_type='product' WHERE post_type='store'